Политика за поверителност

za jivot

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Компетентна и висококвалифицирана администрация РЗИ СО

23.09.2015 г. Днес се проведе заключителната среща по проект „Компетентна и висококвалифицирана администрация – Регионална здравна инспекция – Софийска област“, ДПБФП 14-22-11/01.10.2014г., осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. За повече информация, моля натиснете ТУК.

27.08.2015 г. РЗИ – Софийска област приключи дейности 4, 5 и 6 на проект № 14-22-11/01.10.2014 г. финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинанирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. За повече информация натиснете ТУК.

18.03.2015 г. РЗИ – Софийска област проведе заседание на комисята за избор на изпълнител по проект „Компетентна и висококвалифицирана администрация – Регионална здравна инспекция – Софийска област“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Протоколът от заседанието на комисията е публикуван в Профила на купувача.

26.02.2015 г. РЗИ – Софийска област обявява публична покана регистрирана в портала на АОП под № 9039296

16.12.2014 г. Въпрос:

Моля, да уточните как Възложителят възнамерява да извърши заплащането на разходите за хотелско настаняване и изхранване – с плащане директно от Възложителя към посочения от кандидата хотелски комплекс или от кандидата се очаква да заплати разходите, които после да бъдат възстановени от Възложителя.

Отговор:

  1. Възложителя явно е посочил в документацията за участие – конкретно в Техническата спецификация, раздел 2 „Изисквания за изпълнение на поръчката“ т.4, че Възложителя има отговорността и ангажимента по поемане на всички разходи по хотелско настаняване, изхранване и транспорт на участниците. Разходите са командировачни разходи. Кандидатите за изпълнение се ангажират командировачните разходи по хотелско настаняване за сметка на Възложителя да са в размер, съгласно посочената цена на нощувка в Техническото им предложение.
  2. Основните задължения и отговорности на Изпълнителя по изпълнение на поръчката са уточнени в т.5 от Техническата спецификация, раздел 2 „Изисквания за изпълнение на поръчката“ и в проекта на договор за изпълнение на поръчката, раздел „Права и задължения на Изпълнителя“

13.12.2014 г. Днес, 13.12.2014г. РЗИ – Софийска област проведе своята Встъпителна конференция за откриване на проект „Компетентна и висококвалифицирана администрация – Регионална  здравна инспекция – Софийска област”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”

 

 

12.12.2014 г.  Регионална здравна инспекция – Софийска област ще проведе своята встъпителна пресконференция на 13 декември 2014г. от 11:00 часа, в гр. София, бул. Акад. Иван Гешов 15, Сграден комплекс „Център по хигиена“, Заседателната зала на трети етаж, по проект “Компетентна и висококвалифицирана администрация – Регионална здравна инспекция – Софийска област”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14-22-11/01.10.2014г., подписан между Регионална здравна инспекция – Софийска област и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“.  Проектът е на стойност 114 830 лева.  Периодът за реализация на проекта е за 12 месеца – от 1.10.2014г. до 1.10.2015г.